top of page

დასრულებული პროექტები

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  მცხეთა

ფართობი:  800 კვ.მ

სასაწყობე და საოფისე შენობა

მდებარეობა:  გარდაბანი

ფართობი:  1000 კვ.მ

ავეჯის საწარმო

მდებარეობა:  ნატახტარი

ფართობი:  2785 კვ.მ

ღვინის ქარხანა

მდებარეობა:  კახეთი

ფართობი:  2430 კვ.მ

ქაღალდის გადამამუშავებელი საწარმო

მდებარეობა:  მცხეთა

ფართობი:  3500 კვ.მ

სასაწყობე და საოფისე შენობა

მდებარეობა:  გარდაბანი

ფართობი:  1000 კვ.მ

სასაწყობე-სამაცივრე მეურნეობა

მდებარეობა:  თბილისი

ფართობი:  2870 კვ.მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  ნატახტარი

ფართობი:  576 კვ. მ

სპირტის სახდელი ქარხანა

მდებარეობა:  კახეთი

ფართობი:  1400 კვ.მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  თბილისი

ფართობი:  1820 კვ. მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  წალკა

ფართობი:  500 კვ. მ

სასაწყობე-სამაცივრე შენობა

მდებარეობა:  ბოლნისი

ფართობი:  1500 კვ. მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  ქარელი

ფართობი:  1200 კვ.მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  მცხეთა

ფართობი:  802 კვ.მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  ახალქალაქი

ფართობი:  864 კვ.მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  თბილისი

ფართობი:  2000 კვ.მ

კომერციული დანიშნულების შენობა

მდებარეობა:  თეთრიწყარო

ფართობი:  310 კვ.მ

დიოდების ქარხანა

მდებარეობა:  თბილისი, ორხევი

ფართობი:  1045 კვ.მ

ხილის გადამამუშავებელი
ქარხანა

მდებარეობა:  ნატახტარი

ფართობი:  432 კვ.მ

Greenwash სამრეცხაო

მდებარეობა:  თბილისი

ობიექტების რაოდენობა: 6

ჯამური გაშენიანობის ფართობი:  4465 კვ.მ

ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო

მდებარეობა:  კასპი

ფართობი:  330 კვ.მ

ხილის გადამამუშავებელი საწარმო

მდებარეობა:  გორი

ფართობი:  480 კვ. მ

საწარმო-სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  გარდაბანი

ფართობი:  1960 კვ.მ

სასაწყობე-სამაცივრე შენობა

მდებარეობა:  თბილისი

ფართობი:  1300 კვ.მ

სასაწყობე შენობა (მიდეა)

მდებარეობა:  თბილისი, დიღომი

ფართობი:  1200 კვ.მ

რძის საწარმო

მდებარეობა:  სვანეთი, მესტია

ფართობი:  200 კვ.მ

ხილის გადამამუშავებელი საწარმო

მდებარეობა:  მცხეთა

ფართობი:  432 კვ.მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  ნატახტარი

ფართობი:  567 კვ.მ

ჰიდროელექტროსადგური

მდებარეობა:  გურია

ფართობი:  500 კვ.მ

ჰიდროელექტროსადგური

მდებარეობა:  გურია

ფართობი:  567 კვ.მ

ღვინის ქარხანა (შუმი)

მდებარეობა:  თელავი, წინანდალი

ფართობი:  375 კვ.მ

ფრინველის ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო

მდებარეობა:  გორი

ფართობი:  500კვ.მ

ხილის გადამამუშავებელი საწარმო

მდებარეობა:  კახეთი

ფართობი:  2100 კვ.მ

სასაწყობე შენობა

მდებარეობა:  კახეთი

ფართობი:  1120 კვ.მ

bottom of page